Aviso Legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de servitecma.com é SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. (en diante Servitec Medioambiente), con domicilio para estes efectos en rúa Comandante Manso número 12 1 ºB D, 24500 – Villafranca del Bierzo, con C.I.F.: B-09326000, inscrita no Rexistro Mercantil de Burgos no Tomo 374, Libro 165, da Sección Xeral, Folio 36, Folla BU-5775, Inscrición 1ª. Correo electrónico de contacto: servitec@servitecma.com.

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de Servitec Medioambiente atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL: servitecma.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Servitec Medioambiente ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fora necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. Neste rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial deste.

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Servitec Medioambiente ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Servitec Medioambiente, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Servitec Medioambiente resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen axeitados para a súa publicación. En calquera caso, Servitec Medioambiente non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS: Servitec Medioambiente cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Para iso, xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a Servitec Medioambiente, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, Servitec Medioambiente informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.
En calquera caso, as cuestións relacionadas coa privacidade e protección de datos serán ampliadas e matizadas no documento POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DATOS, disposto no mesmo portal servitecma.com.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Servitec Medioambiente por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nesta (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Servitec Medioambiente ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade, de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Servitec Medioambiente.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Servitec Medioambiente. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Servitec Medioambiente.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Servitec Medioambiente non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS: Servitec Medioambiente resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

8. ENLACES: No caso de que en servitecma.com se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Servitec Medioambiente non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. Servitec Medioambiente non asumirá ningún tipo de responsabilidade sobre os contidos pertencentes a sitios web alleos, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade do material ou información contida en calquera dos devanditos sitios web.Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN: Servitec Medioambiente resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10.XENERALIDADES: Servitec Medioambiente perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Servitec Medioambiente poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicada como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre Servitec Medioambiente e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia se someterá aos Xulgados e tribunais da cidade de Burgos.