Política de privacidade

1. Introdución
A presente Política de Privacidade foi desenvolta tendo en conta o disposto polo Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos, en diante o RGPD.
Esta Política de Privacidade ten por obxecto poñer en coñecemento dos titulares dos datos persoais, respecto dos cales puidese solicitarse información, os aspectos específicos relativos ao tratamento os seus datos, entre outras cousas, as finalidades dos tratamentos, os datos de contacto para exercer os dereitos que lle asisten, os prazos de conservación da información e as medidas de seguridade entre outras cousas.

2. Responsable do Tratamento
En términos de protección de datos, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. debe ser considerada Responsable do Tratamento, en relación aos ficheiros/tratamentos que xestiona.
A continuación, indícanse os datos identificativos do titular do presente sitio web:
Responsable do Tratamento: SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L.
Sede Principal
Dirección postal: Rúa Corporación Antonio Gabelas 12 1ºB D, 24500 Villafranca Del Bierzo
Dirección electrónica: servitec@servitecma.com
Teléfono: 984 540 813

3. Tratamentos de datos
Os datos de carácter persoal que se soliciten, no seu caso, consistirán unicamente naqueles estritamente imprescindibles para identificar e atender a solicitude realizada polo titular dos mesmos, en diante o interesado. Dita información será tratada de forma leal, lícita e transparente en relación co interesado. Por outra banda, os datos persoais serán recolleitos para finalidades determinadas explícitas e lexítimas, non sendo tratados de forma posterior de maneira incompatible con dito fin.
Os datos recollidos de cada interesado serán adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ás finalidades correspondentes para cada caso, e serán actualizados sempre que sexa necesario. O titular dos datos será informado, con carácter previo á recollida dos seus datos, dos extremos xerais regulados nesta política, a fin de que poida prestar o consentimento expreso, preciso e inequívoco para o tratamento dos seus datos, conforme aos seguintes aspectos
a. Finalidades do tratamiento.
As finalidades explícitas para as cales levan a cabo cada un dos tratamentos veñen recollidas nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locucións ou carteis e notas informativas).
Con todo, os datos de carácter persoal do interesado serán tratados coa exclusiva finalidade de proporcionarlles unha resposta efectiva e atender as solicitudes practicadas polo usuario, especificadas xunto á opción, servizo, formulario ou sistema de toma de datos que o titular utilice.
b. Lexitimación
Por regra xeral, previo ao tratamento dos datos persoais, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. obtén consentimento expreso e inequívoco do titular dos mesmos, mediante a incorporación de cláusulas de consentimento informado nos diferentes sistemas de recollida de información. Con todo, no caso de que non se requira o consentimento do interesado, a base lexitimadora do tratamento na cal se ampara SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. é a existencia dunha lei ou norma específica que autorice ou esixa o tratamento os datos do interesado.
c. Destinatarios
Por regra xeral, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. non procede á cesión ou comunicación dos datos a terceiras entidades, salvo as requiridas legalmente, con todo, no caso de que fose necesario, ditas cesións ou comunicacións de datos infórmanse ao interesado a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes vías de recollida de datos persoais.
d. Procedencia
Por regra xeral, os datos persoais recóllense sempre directamente do interesado, con todo, en determinadas excepcións, os datos poden ser recollidos a través de terceiras persoas, entidades ou servizos diferentes do interesado. Neste sentido, este extremo será trasladado ao interesado a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes vías de recollida de información e dentro dun prazo razoable, unha vez obtidos os datos, e como moi tarde dentro dun mes.
e. Prazos de conservación
A información solicitada do interesado será conservada mentres sexa necesaria para cumprir coa finalidade para a cal foron solicitados os datos persoais, de forma que, unha vez cumprida a finalidade os datos serán cancelados. Dita cancelación dará lugar ao bloqueo dos datos conservándose unicamente ao dispor das AAPP, Xuíces e Tribunais, para atender as posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas, cumprido o citado prazo procederase á destrución da información.
4. Datos de navegación
En relación aos datos de navegación que se poidan tratar a través do sitio web, no caso de que se recollan datos sometidos á normativa, recoméndase consultar o apartado 6. Política de Cookies do aviso legal publicado neste sitio web.

5. Dereitos dos interesados.
A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados ou titulares dos datos, usuarios do sitio web ou usuarios dos perfís das redes sociais de SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L.
Estes dereitos que asisten ás persoas interesadas son os seguintes:
  -Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, a finalidade do tratamento que se estea realizando, as categorías de datos que se trate, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe dos devanditos datos.
  -Dereito de rectificación:dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
  -Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos nos seguintes supostos:
      · Cando os datos xa non sexan necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados
      · Cando o titular dos mesmos retire o consentimento
      · Cando o interesado se opóña ao tratamento
      · Cando deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal
      · Cando os datos obtivéronse en virtude dun servizo de sociedade da información en base ao disposto no art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos
  - Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento do interesado.
  - Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se de algún dos seguintes supostos:
      ·Cando o interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita á empresa verificar a exactitude dos mesmos.
      ·Cando o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos.
      ·Cando a empresa xa non necesite os datos para os fins para os que foron solicitados, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
      ·Cando o interesado opúxose ao tratamento mentres se verifica se os motivos lexítimos da empresa prevalecen sobre os do interesado.
Os interesados poderán exercitar os dereitos indicados, dirixíndose a SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L., mediante escrito, remitido á seguinte dirección: servitec@servitecma.com, indicando na liña de Asunto o dereito que desexa exercitar.
Neste sentido, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. atenderá a súa solicitude o máis axiña posible e tendo en conta os prazos previstos na normativa en materia de protección de datos.
Por outra banda, convén ter en conta que o interesado ou titular dos datos poderá en todo momento presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente.

6. Seguridade
As medidas de seguridade adoptadas por SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L.. son aquelas requiridas, de conformidade co establecido no artigo 32 do RGPD. Neste sentido, SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L., tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e as liberdades das persoas físicas, ten establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir o nivel de seguridade adecuado ao risco existente.
En todo caso, a SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L. ten implementados os mecanismos suficientes para:
a) Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.
b) Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
c) Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.
d) Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.