Responsabilidade social corporativa

RSC_interior01Servitec Medioambiente é unha empresa comprometida e responsable co medio ambiente e cos diferentes grupos sociais cos que interactuar a diario, xa sexa empregados, clientes, colaboradores ou outras persoas ao alcance das súas actividades.

Este compromiso ponse en práctica a través dunha política de Responsabilidade Social (RSC) que Servitec Medioambiente integra entre as súas estratexias de negocio, e que se basea na idea fundamental de que a empresa asuma as responsabilidades derivadas da súa actividade, proporcionando respostas sostibles ás expectativas dos diferentes grupos de interese nos ámbitos ambiental, social e económico.

O respecto, a honestidade, o trato xusto, a transparencia ou a excelencia son valores que definen a forma en que Servitec Medioambiente se relaciona cos distintos axentes implicados no desenvolvemento da súa actividade, e que reflicte na súa política de RSC baixo a denominación de Principios de interacción cos axentes implicados.

Tendo como unha das súas metas expandirse e potenciar o desenvolvemento internacional, Servitec Medioambiente desenvolve o seu compromiso coa RSC nun contexto máis amplo e globalizado, mediante a adhesión ao Pacto Mundial das Nacións Unidas.

Este Pacto é unha iniciativa voluntaria de carácter ético, que busca o compromiso de empresas de todos os países de incorporar nas súas estratexias de negocio e nas súas actividades dez principios básicos de conduta que achegan unha serie de valores en materia de dereitos humanos, traballo, medio ambiente e loita contra a corrupción (ver Os 10 Principios do Pacto Mundial).

aspas

Os tres aspectos do desenvolvemento sostible


Servitec Medioambiente, como empresa socialmente responsable, é consciente dos impactos sociais, laborais, ambientais e económicos que xera a súa actividade.

É por iso que implantou diversos sistemas de xestión, certificados por entidades externas de recoñecido prestixio.

Os Sistemas de Xestión de Calidade, de Xestión Medioambiental e de Seguridade e Salud, baixo os estándares internacionais ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, ofrecen garantías de calidade de servizo, prevención da contaminación e prevención de riscos laborais aos nosos clientes, colaboradores, provedores e demais axentes ao alcance da nosa actividade, facéndose extensivo á sociedade en xeral.

A xestión a través destes tres estándares reúnese de forma sinérxica nun único Sistema de Xestión Integrado, formando unha parte fundamental do eixe de desenvolvemento da empresa(ver Política do Sistema).

Sinergia_SGI_web_2020