Área Civil

forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Infraestructuras hidráulicas
 • Infraestructura hidráulica de saneamento (colectores e redes de saneamento)
 • Infraestructura hidráulica de transporte (condución e redes de abastecemento)
 • Captacións e canalizacións
 • Infraestructura hidráulica de regulación (depósitos, presas e balsas)
 • Infraestructura de regadíos (mellora e modernización)
 • Infraestructura de impulsión, estacións de bombeo e aproveitamento hidroeléctrico
 • Instalación de sistemas de depuración e potabilización de augas
 • Diques, presas e escolleiras de contención
 • Estruturas metálicas para abastecemento
 • Infraestruturas de defensa fluvial
 • Entre outros…

Levamos a cabo obras para a dotación de servizos a núcleos de poboación e zonas do ámbito rural, tanto de abastecemento para consumo e rego coma de saneamento, adaptadas en cada caso ás necesidades dos usuarios.

Infraestructuras hidraulicas 3

Dotación de abastecemento e saneamento a núcleos rurais.

Infraestructuras hidraulicas 3

Infraestructuras hidraulicas 1

Dotación de abastecemento e saneamento a núcleos rurais.

Infraestructuras hidraulicas 1

Infraestructuras hidraulicas 2

Dotación de abastecemento e saneamento a núcleos rurais.

Infraestructuras hidraulicas 2

Infraestructuras hidraulicas 4

Dotación de abastecemento e saneamento a núcleos rurais.

Infraestructuras hidraulicas 4

Infraestructuras hidraulicas 5

Dotación de abastecemento e saneamento a núcleos rurais.

Infraestructuras hidraulicas 5

Infraestructuras hidraulicas 6

Dotación de abastecemento e saneamento a núcleos rurais.

Infraestructuras hidraulicas 6

Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Infraestructuras viarias e obras de paso
 • Desmontes e terrapléns
 • Explanacións
 • Apertura de camiños e sendas de acceso
 • Creación e mellora de firmes
 • Replanteo e apertura de vías de concentración parcelaria
 • Construción de pontes de fábrica ou de formigón
 • Construción de pontes metálicas
 • Colocación de pasarelas
 • Creación e mellora de pavimentos
 • Construción de pasos de auga e salvacunetas
 • Apertura de cunetas
 • Construción de rotondas e canles
 • Sinalización vertical e horizontal en vías
 • Balizamentos viais
 • Canteiras
 • Pozos e galería
 • Túneles
 • Entre outros…

A creación, mellora e conservación de infraestruturas viarias forma parte das actuacións desenvolvidas por Servitec Medioambiente, especializándose na mellora da accesibilidade a núcleos rurais.

Especialistas en la mejora de la accesibilidad en zonas de entorno rural

Especialistas na mellora da accesibilidade en zonas de ámbito rural.

Infraestructuras hidraulicas 3

Especialistas en la mejora de la accesibilidad en zonas de entorno rural

Especialistas na mellora da accesibilidade en zonas de ámbito rural.

Infraestructuras hidraulicas 1

Especialistas en la mejora de la accesibilidad en zonas de entorno rural

Especialistas na mellora da accesibilidade en zonas de ámbito rural.

Infraestructuras hidraulicas 2

Especialistas en la mejora de la accesibilidad en zonas de entorno rural

Especialistas na mellora da accesibilidade en zonas de ámbito rural.

Infraestructuras hidraulicas 4

Especialistas en la mejora de la accesibilidad en zonas de entorno rural

Especialistas na mellora da accesibilidade en zonas de ámbito rural.

Infraestructuras hidraulicas 5

Ampliar
forestacion_peque
Servitec Medioambiente
Urbanización e edificacións de uso público
 • Rehabilitación e mellora de elementos patrimoniais
 • Mantemento de parques en zonas urbanas
 • Creación e mellora de paseos marítimos
 • Instalación de mobiliario urbano
 • Adecuación de accesos a praias
 • Deseño e creación de xardíns en zonas urbanas
 • Construcción, rehabilitación e mellora de edificios de uso público
 • Albanelería, revocaduras e revestido
 • Cantería e marmolería
 • Pavimentos, solados e azulexados
 • Illamentos e impermeabilizacións
 • Carpintería de madeira e metálica
 • Melloras de beirarrúas e accesos peonís
 • Instalacións deportivas
 • Instalacións mecánicas
 • Estructuras de fábrica e formigón armado
 • Estructuras metálicas
 • Construcción de casetas de vixilancia para defensa contra incendios
 • Demolicións
 • Entre outros…

A empresa dispón dun equipo especializado en obras de construción, incluíndo tanto traballos de urbanización exterior como de mellora e rehabilitación de estruturas e edificacións destinadas ao uso público ou ao servizo da administración.

Urbanizaciones Uso Público 1

Equipos humanos experimentados en obras de construción e urbanización exterior.

Urbanizaciones Uso Público

Urbanizaciones Uso Público 2

Equipos humanos experimentados en obras de construción e urbanización exterior.

Urbanizaciones Uso Público 2

Ampliar