Consultoría e Proxectos

Proxectos forestais e ambientais
Servitec Medioambiente
Proxectos forestais e ambientais
 • Proxectos de repoboación e tratamentos silvícolas
 • Proxectos de valorización integral dos recursos naturais
 • Proxectos de planificación e ordenación do territorio
 • Proxectos de ordenación forestal
 • Defensa contra incendios forestais
 • Proxectos de creación de áreas recreativas, itinerarios e miradoiros
 • Creación e avance de pasteiros
 • Ordenación silvopastoral
 • Ordenación de recursos naturais
 • Ordenación cinexética e piscícola
 • Plan de implantación e explotación de recursos micolóxicos
 • Plan de implantación e explotación de proxectos agroforestales
 • Proxectos de creación e mellora de infraestruturas
 • Dotación de pistas forestais e de concentración parcelaria
 • Aproveitamentos forestais
 • Explotacións cinexéticas e piscícolas
 • Proxectos de deseño, implantación e posta en marcha de instalacións rurais: viveiros forestais, granxas cinexéticas e gandeiras, piscifactorías ou serradoiros
 • Creación de infraestruturas de defensa contra pragas e enfermidades
 • Planificación da defensa contra pragas e enfermidades
 • Clausura, selado e rexeneración ambiental de vertedoiros
 • Proxectos de recuperación ambiental de zonas degradadas
 • Recuperación paisaxística en áreas afectadas por obra civil
 • Recuperación de entulleiras e explotacións mineiras
 • Proxectos de restauración hidrolóxica e recuperación de marxes fluviais
 • Proxectos de deseño e creación de xardíns
 • Proxectos de estabilización e restauración de areais
 • Plans de vixilancia ambiental
 • Entre outros…
Proyectos Forestales y Medioambientales 01

Enxeñería aplicada á produción e á xestión sostible dos recursos.

Proyectos Forestales y Medioambientales 01

Proyectos Forestales y Medioambientales 02

Enxeñería aplicada á produción e á xestión sostible dos recursos.

Proyectos Forestales y Medioambientales 02

Proyectos Forestales y Medioambientales 03

Enxeñería aplicada á produción e á xestión sostible dos recursos.

Proyectos Forestales y Medioambientales 03

Proyectos Forestales y Medioambientales 04

Enxeñería aplicada á produción e á xestión sostible dos recursos.

Proyectos Forestales y Medioambientales 04

Ampliar
Proxectos de construción e obra civil
Servitec Medioambiente
Proxectos de construción e obra civil
 • Proxectos de creación de redes de abastecemento en núcleos rurais
 • Proxectos de creación de redes de saneamento en núcleos rurais
 • Proxectos de creación e mellora de viais
 • Proxectos de deseño e creación de estruturas de formigón
 • Proxectos de deseño e construción de depósitos de regulación e almacenamento
 • Proxectos de instalación de estacións depuradoras e potabilizadoras
 • Proxectos de deseño e construción de infraestruturas para control de riadas
 • Proxectos de deseño e creación de estruturas metálicas
 • Proxectos de construción de edificios para uso público
 • Proxectos de deseño de pontes e pasarelas
 • Proxectos de creación de diques
 • Proxectos de creación de captacións e conducións
 • Proxectos de deseño e instalación de regos
 • Proxectos de urbanización exterior
 • Recuperación e mellora de ámbitos urbanos e rurais
 • Entre outros…
Proyectos de Contrucción y Obra Civil 03

Equipo técnico multidisciplinar de profesionais con alta cualificación técnica e experiencia.

Proyectos de Contrucción y Obra Civil 03

Proyectos de Contrucción y Obra Civil 04

Equipo técnico multidisciplinar de profesionais con alta cualificación técnica e experiencia.

Proyectos de Contrucción y Obra Civil 04

Proyectos de Contrucción y Obra Civil 01

Equipo técnico multidisciplinar de profesionais con alta cualificación técnica e experiencia.
Ampliar
Estudos e peritacións
Servitec Medioambiente
Estudos e peritacións
 • Informes periciais e informes técnicos
 • Expropiacións e deslindes
 • Levantamentos topográficos
 • Peritación e taxación de terreos e inmobles
 • Cartografía e fotogrametría
 • Segregacións e particións
 • Investigación da propiedade
 • Estudos de viabilidade técnico-económica
 • Cubicación e valoración de madeira en pé
 • Sistemas de información xeográfica (SIG)
 • Estudos de impacto ambiental
 • Estudos de ecoloxía fluvial e calidade de augas
 • Estudos hidrolóxicos e inundabilidade
 • Estudos previos á declaración de espazos naturais
 • Estudos edafolóxicos, hidroxeolóxicos e climatolóxicos
 • Estudos e inventariación de infraestruturas
 • Inventarios ambientais, cinexéticos, piscícolas, forestais…
 • Estudos de seguimento de danos (incendios, pragas…)
 • Asistencias técnicas a todo tipo de proxectos
 • Modelización hidrolóxica de concas
 • Analíticas de solos e augas
 • Análise do estado fitosanitario
 • Estudo fitosanitario e análise estrutural en parques e xardíns
 • Entre outros…
Estudios y Peritaciones 02

Extensa variedade de estudos e valoracións.

Estudios y Peritaciones 02

Estudios y Peritaciones 01

Extensa variedade de estudos e valoracións.

Estudios y Peritaciones 01

Estudios y Peritaciones 03

Extensa variedade de estudos e valoracións.

Estudios y Peritaciones 03

Estudios y Peritaciones 04

Extensa variedade de estudos e valoracións.

Estudios y Peritaciones 04

Ampliar
ASESORÍA TÉCNICA
Servitec Medioambiente
Asesoría técnica
 • Tramitación de axudas e subvencións
 • Dirección de obra
 • Apoio e xestión de Comunidades de Montes Veciñais e Asociacións Forestais
 • Xestión de proxectos MDL
 • Licenzas, autorizacións e permisos
 • Solicitudes á Administración
 • Autorizacións de posta en marcha de instalacións
 • Xestión de tramitacións técnicas coa Administración
 • Asesoramento normativo
 • Asesoría fitopatolóxica
 • Tramitación de axudas por danos de fauna salvaxe (lobo, xabaril…)
 • Apoio e xestión de tecores
 • Entre outros…
Asesoría Técnica 01

Asesoramento técnico integral personalizado segundo as necesidades do cliente.

Asesoría Técnica 01

Ampliar
FORMACIÓN E DIVULGACIÓN
Servitec Medioambiente
Formación e divulgación
 • Programas de educación ambiental
 • Cursos de formación agroforestal
 • Cursos de formación en prevención e extinción de incendios
 • Guías de campo e catálogos
 • Deseño de cartelería informativa e interpretativa de elementos culturais
 • Contidos temáticos de centros de interpretación
 • Entre outros…
Formación Y Divulgación 01

Extensa experiencia en deseños informativos e interpretativos.

Formación Y Divulgación 01

Formación Y Divulgación 02

Extensa experiencia en deseños informativos e interpretativos.

Formación Y Divulgación 02

Formación Y Divulgación 03

Extensa experiencia en diseños informativos e interpretativos.

Formación Y Divulgación 03

Formación Y Divulgación 04

Extensa experiencia en diseños informativos e interpretativos.

Formación Y Divulgación 04

Formación Y Divulgación

Cursos de formación impartidos por profesionais experimentados.
Formación Y Divulgación

Cursos de formación impartidos por profesionais experimentados.
Formación Y Divulgación

Cursos de formación impartidos por profesionais experimentados.
Formación Y Divulgación

Cursos de formación impartidos por profesionais experimentados.
Ampliar